-بک عرفتـــک و أنت دللتنےِ علیک و دعوتنےِ-

فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
که در این دامگه حادثه چون افتادم

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
آدم آورد به این دیر خراب آبادم

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

کوکب بـخت مـرا هیچ منجـم نشناخـت
یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم؟

تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق
هـردم آید غـمی از نو به مبارکبادم

....................................................
سمانه سادات موسوی میرباقری - دانشجوی ارشد حقوق بین الملل.
من در اینستاگرام: samanesadatmousavi