-بک عرفتـــک و أنت دللتنےِ علیک و دعوتنےِ-

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

به نام الله

بهم بزرگترین راز زندگیش رو گفت!
بعدشم گفت بین من و تو و خداس...
گفتم چرا به من اعتماد کردی؟ چطور بهم اعتماد کردی؟
نگاه عاقل اندر سفیهی کرد و گفت من می دونم تو مؤمنی...
......
+چقدر حفاظت از این برند سخت است خدای من. کمک کن. بی تو هیچم.